In deze procedure wordt uitgelegd hoe de evaluatieformulieren beoordeeld en afgehandeld worden en welk proces in gang gezet wordt indien een klacht ingediend wordt. 

 

 1. Gedurende de laatste scholingsdag worden de deelnemers herinnerd aan het invullen van de evaluatieformulieren, deze zijn verplicht om de cursus af te kunnen ronden, worden online toegezonden en kunnen tegelijkertijd worden ingeleverd met het huiswerk. 
 2. Wanneer 20% van de deelnemers op één of meer onderdelen ‘slecht’ scoort, zal myFoodWise binnen 10 werkdagen na ontvangst van alle evaluatieformulieren contact opnemen met die deelnemers om te bespreken waar de onvrede zat, wat de oplossingen zijn en hoe er in het vervolg mee omgegaan kan worden of wat er aangepast dient te worden teneinde een dergelijke score in de toekomst te voorkomen. 
 3. myFoodWise koppelt de gegeven feedback terug aan de betreffende persoon (dagvoorzitter, spreker, locatie). Indien nodig zal er een nieuwe afspraak gepland worden om tot een oplossing te komen. 
 4. myFoodwise stelt het bestuur op de hoogte van de negatieve beoordelingen. 
 5. Indien er geen overeenkomst of oplossing gevonden wordt, en onvrede blijft waardoor een klacht ingediend wordt, geldt de volgende procedure:
 6. Klachten over de uitvoering van de overeenkomst moeten tijdig, volledig en duidelijk omschreven, worden ingediend bij de NDE, nadat de cursist de gebreken heeft geconstateerd of heeft kunnen constateren. Klagen binnen een maand is in elk geval tijdig. Het niet tijdig indienen van de klacht kan tot gevolg hebben dat de cursist zijn of haar rechten ter zake verliest. 
 7. We streven ernaar om uw klacht binnen 4 weken afgehandeld te hebben, gerekend vanaf de datum van ontvangst. Brieven die een voorzienbaar langere verwerkingstijd vragen, worden door de NDE per omgaande beantwoord met een bericht van ontvangst en een indicatie, wanneer men een meer uitvoerig antwoord kan verwachten. 
 8. Alle klachten worden vertrouwelijk behandeld door beide partijen. 
 9. Correspondentie over klachten en de afhandeling ervan zal gedurende 2 jaar worden bewaard. 
 10. Indien de klager niet akkoord is met de geboden oplossing, kan de klager zich wenden tot de geschillencommissie, Mw. J. Groot, binnen 3 maanden na het ontstaan van het geschil. Hiervoor worden contactgegevens uitgewisseld. 
 11. De beslissing van de geschillencommissie is een bindend advies.