Aanmelding, plaatsing, inschrijving

Artikel 1

 1. De cursist meldt zich aan voor een scholing georganiseerd door de NDE, dit betreft de POST HBO eetstoornissen of eetstoornissen & jongeren. In deze voorwaarden zal voor de leesbaarheid gesproken worden over de cursus of de scholing.
 2. Aanmelding als cursist vindt plaats door het insturen van aanmeldformulier. Door indiening van het aanmeldformulier verklaart u zich akkoord met de algemene voorwaarden en verbindt u of uw organisatie zich deze voorwaarden na te komen.
 3. Bij aanmelding via het aanmeldformulier heeft de cursist, na bevestiging van de aanmelding door de NDE, een door het CRKBO opgelegde bedenktermijn van 14 dagen om kosteloos te kunnen annuleren.

Artikel 2

 1. Plaatsing geschiedt op volgorde van aanmelding en betaling.
 2. De betaling vindt via het online betalingssysteem Mollie plaats.
 3. De cursist ontvangt per omgaande bericht over de plaatsingsmogelijkheden van de NDE.

Artikel 3

Indien de cursus waarvoor men zich heeft opgegeven reeds volgeboekt is, wordt automatisch een plaats gereserveerd in de volgende cursus. De cursist wordt hierover zo snel mogelijk geïnformeerd. Binnen twee weken na ontvangst van deze mededeling heeft men het recht de cursusaanmelding kosteloos te annuleren.

Cursusgeld

Artikel 4

 1. Op de website zijn de aan de cursus verbonden kosten vermeld. Hierbij zijn inbegrepen inschrijfgeld, cursusmaterialen, lunch (indien het een of meer gehele dagen betreft), koffie en thee.
 2. Tenzij schriftelijk anders tussen aspirant-cursist en de NDE overeengekomen is, dient het cursusgeld van de gehele cursus ineens en bij vooruitbetaling te worden voldaan.
 3. De NDE kan een cursist deelname aan de cursus ontzeggen, zodra en zolang aan een betalingsverplichting niet is voldaan.
 4. Retournering van lesmateriaal of het niet of slechts in beperkte mate gebruik maken van (mondelinge) lessen geeft geen recht op vermindering, kwijtschelding of teruggave van het cursusgeld.
 5. Alle door de NDE tot inning van achterstallige betalingen gemaakte kosten, geen uitgezonderd, alsmede ten behoeve van deze inning gemaakte administratiekosten, komen ten laste van de nalatige cursist. De administratiekosten bedragen 20% van het verschuldigde bedrag met een minimum van EUR 46. Zonder nadere ingebrekestelling brengt de NDE vanaf de vervaldatum de wettelijke rente in rekening over de achterstallige betalingen.

Annuleren voor aanvang van de cursus

Artikel 5

 1. Bij verhindering nadat de inschrijving heeft plaatsgevonden mag een passende vervanger gestuurd worden.
 2. Bij annulering tot 8 weken voor aanvang van de cursus, wordt het cursusgeld teruggestort.
 3. Bij annulering door de cursist vanaf 8 weken tot en met de dag van de aanvang van de cursus is de cursist het gehele cursusgeld verschuldigd.
 4. In geval van overlijden van de cursist kan op verzoek van de rechthebbende(n) vermindering, kwijtschelding of teruggave plaatsvinden van het cursusgeld en eventuele andere met de inschrijving bij NDE, verband houdende betalingen c.q. betalingsverplichtingen aan de NDE. Dit verzoek dient binnen 1 maand na overlijden van de cursist schriftelijk bij de NDE te worden ingediend. De eventuele vermindering, kwijtschelding of teruggave geschiedt dan naar rato van de door de NDE geleverde diensten en producten tot de datum waarop bovengenoemd verzoek de NDE heeft bereikt. De NDE zal tenminste aanspraak maken op een bedrag aan annuleringskosten (EUR 50).
 5. In geval van annulering door de NDE na aanmelding en/of inschrijving van de (aspirant) cursist wordt het reeds betaalde cursusgeld(en) binnen 14 dagen aan de (aspirant) cursist in zijn geheel gerestitueerd.

Tussentijdse beëindiging van de cursus

Artikel 6

 1. Tussentijdse beëindiging of tijdelijke onderbreking van de cursus door de cursist geeft geen recht op gehele of gedeeltelijke vermindering, kwijtschelding of teruggave van het cursusgeld of andere met de inschrijving verband houdende betalingen c.q. betalingsverplichtingen.
 2. Artikel 5 lid 4 is van overeenkomstige toepassing bij tussentijdse beëindiging wegens overlijden.
 3. Indien door omstandigheden met inachtneming van het artikel 7.1., de cursus geen doorgang kan vinden en de NDE genoodzaakt is de cursus tussentijds te beëindigen, zal de NDE het betaalde cursusgeld naar rato van de door de NDE gemaakte kosten tot de datum waarop de cursus is beëindigd restitueren.

Wijziging van cursus, cursusgelden en aanvangsdata

Artikel 7

 1. In geval van overmacht (bijvoorbeeld ziekte van de docent(en) of onvoorziene omstandigheden die niet te wijten zijn aan de NDE), behoudt de NDE zich het recht voor tijdens de cursus het tijdstip, cursuslocatie en/of de inhoud van de cursus, alsook de volgorde van de te volgen vakken aan te passen.
 2. Bij onvoldoende belangstelling kunnen cursusdata worden gewijzigd. De NDE zal in dit geval zorg dragen voor een passende oplossing. De cursist ontvangt tijdig mededeling van de (voor) genomen aanpassingen. Binnen twee weken na ontvangst van deze schriftelijke mededeling heeft men het recht de cursusaanmelding kosteloos te annuleren.
 3. Al betaalde cursusgelden zullen bij annulering van de cursus binnen 14 dagen worden gerestitueerd.

Auteursrecht en intellectueel eigendomsrecht

Artikel 8

 1. Het auteursrecht op al het door de NDE ontwikkelde materiaal berust bij de NDE, tenzij expliciet anders is aangegeven.
 2. Het door de NDE ontwikkelde cursusmateriaal blijft eigendom van de NDE zolang de cursist niet aan alle betalingsverplichtingen heeft voldaan.
 3. Verkoop of ter beschikkingstelling aan derden van cursusmateriaal waarvan de NDE het auteursrecht of eigendomsrechten bezit, is niet toegestaan. Bij overtreding van deze bepaling is de NDE gerechtigd de cursist het recht op de levering van het cursusmateriaal en op deelname aan de cursus te ontnemen, onverminderd het recht van de NDE op schadevergoeding.

Artikel 9

 1. De cursist verplicht zich het materiaal dat aan hem in gebruik, te huur of te leen is verstrekt met zorg te behandelen en tegen beschadigingen en/of vermissing te beschermen.
 2. Het materiaal bedoeld in het vorige lid zal door de cursist op het overeengekomen tijdstip dan
  wel NDE, 2023 onmiddellijk na een verzoek daartoe van NDE, worden geretourneerd. Schade aan het materiaal, en het niet op tijd retourneren van het materiaal, die aan de cursist kan worden toegerekend, kan op de cursist worden verhaald.

Omgang en persoonsgegevens

Artikel 10

Voor zover ten behoeve van een cursus gebruik wordt gemaakt van studiecentra (opleidingsinstituten, zalencentra, ziekenhuizen, afdelingen met gebruikmaking van de apparatuur ect.) is de cursist verplicht zich aan de aldaar geldende gedragsregels te houden.

Artikel 11

Op basis van de Wet bescherming persoonsgegevens heeft de cursist recht op inzage en correctie van de door hem verstrekte persoonsgegevens aan de NDE. Deze persoonsgegevens zullen door de NDE en docenten vertrouwelijk worden behandeld. Slechts in geval de NDE wettelijk verplicht is deze persoonsgegevens te overleggen aan derden, zal zij hiertoe overgaan.

Artikel 12

Informatie die door klanten en/of deelnemers wordt verstrekt, is vertrouwelijk voor de NDE, haar medewerkers en de docenten, indien uit de inhoud duidelijk blijkt dat de informatie vertrouwelijk is of als de klant/cursist heeft aangegeven dat de informatie vertrouwelijk is.

Vragen, klachten en geschillen

Artikel 13

 1. Vragen van administratieve aard en vragen over de inhoud van de cursus en/of opleiding worden door de NDE beantwoord binnen een termijn van 15 werkdagen. We streven ernaar om uw klacht binnen 4 weken afgehandeld te hebben, gerekend vanaf de datum van ontvangst. Brieven die een voorzienbaar langere verwerkingstijd vragen, worden door de NE per omgaande beantwoord met een bericht van ontvangst en een indicatie, wanneer men een meer uitvoerig antwoord kan verwachten. 
 2. Klachten over de uitvoering van de overeenkomst moeten tijdig, volledig en duidelijk omschreven, worden ingediend bij de NDE, nadat de cursist de gebreken heeft geconstateerd of heeft kunnen constateren. Klagen binnen een maand is in elk geval tijdig. Het niet tijdig indienen van de klacht kan tot gevolg hebben dat de cursist zijn of haar rechten ter zake verliest. 
 3. Alle klachten worden vertrouwelijk behandeld door beide partijen. 
 4. Correspondentie over klachten en de afhandeling ervan zal gedurende 2 jaar worden bewaard. 
 5. Indien de klager niet akkoord is met de geboden oplossing, kan de klager zich wenden tot de geschillencommissie, Mw. J. Groot, binnen 3 maanden na het ontstaan van het geschil. 
 6. De beslissing de geschillencommissie is een bindend advies. 

Studiereglement

Artikel 14

 1. Naast dit algemene studiereglement kunnen voor bepaalde cursussen nog bijzondere (studie) voorwaarden en regelingen bestaan. Bij strijdigheid tussen het bijzondere studiereglement en het algemene reglement, gaat het bijzondere studiereglement voor.